Bilişim Hukuku – Bilişim Ceza Hukuku – Ceza Hukuku – İş Hukuku

Şirketler Kayıtlı Elektronik Posta Hesabınızı Aldınız Mı

Teknoloji geliştikçe bazı meslek dallarının tarihin tozlu raflarında yerini alacağı şüphesizdir.

Zira çok yakın bir zaman içerisinde artık şirketlere fiziki olarak tebligat yapılmayacaktır. Bu nasıl olabilir dediğinizi duyar gibiyim. Ancak sistemin işlemeye başlaması ile birlikte şirketinize gelecek tüm tebligatlar kayıtlı elektronik posta hesabınıza gönderilecektir.

Tebligat Kanunu ve ilgili Yönetmelik gereğince yapılan değişiklik ile Kayıtlı Elektronik posta hesabınıza gelen iletiyi okusanız da okumasanız da yönetmelikte belirtilen sürenin geçmesi üzerine, söz konusu mailin resmi olarak tarafınıza tebliğ edildiği kabul edilecektir.

7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun “Elektronik tebligat” başlıklı 7/a maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklik ile artık Anonim, Limited ve sermayesi paylara bölünmüş Komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Ayrıca Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nin “Elektronik Tebligat Hizmetinden Yararlanma” başlığı altında düzenlenen 7. Maddesinde de Anonim, Limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur. Gerçek kişiler ve diğer tüzel kişiler elektronik tebligattan isteğe bağlı olarak yararlanır. Şeklindedir.

Söz konusu düzenlemeler gereğince tebligat göndermeye yetkili mercilerin ve sermaye şirketlerinin (Anonim, Limited ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerin) Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesap sahibi olması zorunludur.

 

Türk Ticaret Kanun’un 18/3. Maddesi “Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır. ve 1525. Maddesi “(1) Tarafların açıkça anlaşmaları ve 18 inci maddenin üçüncü fıkrası saklı kalmak şartıyla, ihbarlar, ihtarlar, itirazlar ve benzeri beyanlar; fatura, teyit mektubu, iştirak taahhütnamesi, toplantı çağrıları ve bu hüküm uyarınca yapılan elektronik gönderme ve elektronik saklama sözleşmesi, elektronik ortamda düzenlenebilir, yollanabilir, itiraza uğrayabilir ve kabul edilmişse hüküm ifade eder.(2) Kayıtlı elektronik posta sistemine, bu sistemle yapılacak işlemler ile bunların sonuçlarına, kayıtlı posta adresine sahip gerçek kişilere, işletmelere ve şirketlere, kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarının hak ve yükümlülüklerine, yetkilendirilmelerine ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esaslar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bir yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren beş ay içinde yayımlanır.”

Yukarıda yer alan maddelerde belirtilen işlemler eskiden noterler vasıtasıyla ve/veya taahhütlü mektupla veya telgrafla yapılabilirken, artık aynı hukuki etkiyi doğuracak biçimde Kayıtlı Elektronik Posta aracılığı sistemiyle daha ucuz ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilecektir.

Kanun maddesinde yapılan değişiklik ve ilgili Yönetmeliğin yürürlüğe girmesine rağmen, henüz Kamu kurum ve kuruluşlarında e-tebligat sistemine geçilemediği için uygulamada elektronik tebligat ile ilgili şimdilik bir muğlak durum söz konusudur.

Her ne kadar uygulama konusunda bir aksaklık bulunsa da mevcut kanun maddeleri gereğince kayıtlı elektronik posta hesabı alınmaması idari para cezası yaptırımına bağlanmıştır. İdari para cezasıyla ilgili olarak, 6554 sayılı Torba Kanun Madde 87/2 ““(4) Bu Kanunun 9/A maddesi gereğince getirilen elektronik tebligata ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen kişi, kurum veya kuruluşlara Başkanlık tarafından her bir tespit için on bin Türk lirası idari para cezası uygulanır. Bu şekilde bir yıl içinde uygulanacak idari para cezasının toplam tutarı iki yüz elli bin Türk lirasını geçemez şeklinde olup, kayıtlı elektronik posta hesabı olmayan şirketlere her bir tespit için 10.000,00TL idari para cezası kesileceği düzenlenmiştir.

Şirketinizin idari para cezaları ile karşılaşmaması adına en kısa zamanda yetkilendirilmiş kuruluşlara başvurarak e-tebligat posta adreslerinin alınması gerekmektedir. Zira kısa zaman içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarından gelecek resmi tebligatların fiziki olarak gelmeyeceğini ve tebligatın kayıtlı elektronik posta hesabınıza ulaştığı tarihi izleyen 5. gün sonunda yasal olarak tebliğ edilmiş sayılacaktır.

Gerçek kişilerin ve şahıs işletmelerinin ise şu anki yasal düzenlemeler ışığında kayıtlı elektronik posta kullanma zorunluluğu bulunmamakla birlikte isteyen kişi/işletmeler kullanmasında bir engel bulunmamaktadır.

Bu sebeple; şirketiniz adına kayıtlı elektronik posta hesabını Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilen kuruluşlara başvurarak temin edebilirsiniz. http://www.btk.gov.tr/bilgi_teknolojileri/kayitli_elektronik_posta/kephs.php

                                                                                    Av. Fehmi Ünsal Özmestik LL.M