Bilişim Hukuku – Bilişim Ceza Hukuku – Ceza Hukuku – İş Hukuku

İcra ve İflas Hukuku
İcra ve İflas Hukuku, İcra Hukuku alanında mümkün olan en kısa sürede sonuç almayı hedefleyen hukuk büromuzda özellikle rehinin paraya çevrilmesi yoluyla takipler, ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takipler, kambiyo senetlerine dair takipler, ilamsız takipler, ilamlı takipler, bireysel kredi alacakları, ticari kredi alacakları ile tüketici kredisi alacaklarına, kira alacaklarının tahsili ve tahliye davaları konularında kurumsal şirketlere ve gerçek kişilere avukatlık hizmeti verilmektedir.

Sözleşmeye, faturaya ya da kambiyo senetlerine (bono, poliçe, çek) dayalı alacakların, kira alacaklarının, ipotek ya da rehin alacaklarının veyahut taşınır (menkul) mal alacaklarının borçlu tarafından vadesinde ifa edilmemesi (ödenmemesi ya da verilmemesi) halinde alacaklı olan taraf, alacağını Devlet eliyle cebren tahsil amacıyla İcra ve İflas Müdürlüklerine başvurabilmektedir. 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu, sözleşmeye, faturaya ya da kambiyo senetlerine (bono, poliçe, çek) dayalı alacakların, kira alacaklarının, ipotek ya da rehin alacaklarının veyahut taşınır (menkul) mal alacaklarının borçlu tarafından vadesinde ifa edilmemesi (ödenmemesi ya da verilmemesi) halinde alacaklı tarafın alacağını cebren tahsil etmesine olanak tanıyan birçok cebri icra müessesesini düzenlemiştir.

Biz ne yapıyoruz

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun öngördüğü cebri icra usullerinin karmaşıklığı sebebiyle hukuk büromuz, sözleşmeye, faturaya ya da kambiyo senetlerine (bono, poliçe, çek) dayalı alacakların, kira alacaklarının, ipotek ya da rehin alacaklarının veyahut taşınır (menkul) mal alacaklarının borçlu tarafından vadesinde ifa edilmemesi (ödenmemesi ya da verilmemesi) halinde alacaklılara söz konusu alacaklarını tahsil amacıyla, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nda öngörülen cebri icra prosedürlerini, icra ya da iflas takibi aşamasının başından, satış veya iflasın açılması aşamasına kadar takip ederek alacaklılara hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekte; alacaklarını tahsile yardımcı olmaktadır.

Hukuk büromuz yalnızca alacaklı tarafa değil, borçlu olduğu iddia edilen tarafa da hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Bu meyanda özellikle borçlunun borçlu olmadığının ispatı, borçlunun alacak, menkul ve gayrimenkulleri üzerine koyulan hacizlerin kaldırılması, aleyhine yürütülen cebri icra sürecinin hukuka ve İcra ve İflas Kanunu’na uygun yürütülmesi, kıymet takdirine itiraz, sıra cetveline itiraz, borca itiraz, memur muamelesini şikayet gibi borçluyu ve borçlunun malvarlığını koruyucu nitelikte hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

İcra ve iflas hukuku kapsamında yürüttüğümüz hukuki danışmanlık ve avukatlık faaliyetlerimizde başlıca; ilamlı veya ilamsız, kambiyo senetlerine özgü, kiralanan taşınmazın tahliyesine yönelik, rehnin paraya çevrilmesi ya da ipoteğin paraya çevrilmesi veyahut taşınır teslimine yönelik icra takiplerinin başlatılması, cebri icra süreçlerinin yürütülmesi, icra veya iflas takibine itiraz edilmesi, bu kapsamda menfi tespit davası açılması, maaş veya taşınmaz ya da araç ve sair alacaklar, menkuller ve gayrimenkuller üzerine haciz koyulması, koyulan hacizlerin kaldırılması, satış işlemlerinin yürütülmesi, iflas masası işlemlerinin yürütülmesi, sıra cetveline itiraz, memur muamelesini şikayet, genel mahkemelerde itirazın iptali davası açılması ya da icra mahkemelerinde itirazın kaldırılması davası açılması ile açılan itirazın iptali ve itirazın kaldırılması davalarının takibi,  satış ihalesinin düzenlenmesi, tahliye davası açılması ve takibi ve benzeri cebri icra iş ve işlemleri gerçekleştirilmektedir.