Bilişim Hukuku – Bilişim Ceza Hukuku – Ceza Hukuku – İş Hukuku

Ceza Hukuku

Büromuz Ceza Hukuku alanında; hakkında suç şüphesi var olan kişilerin soruşturma aşamasında hukuki ihtiyaçlarını karşılamak için müdafi sıfatı ile hakları savunulmaktadır.

Yargılama aşamasında sanık olan kişi/lerin müdafi sıfatı ile haklarını savunulmaktadır.

Bir suç sebebi ile şikayetçi olan mağdurların soruşturma aşamasında savcılık dosyası takip edilerek; Cumhuriyet Savcısına şüphelilerin bulunması, yakalanması veya hakkında iddianame düzenlenebilmesi için hukuki açıdan yardımcı olarak kamu davasına katılarak sanığın yargılandığı davada mağdurun haklarının tam olarak korunması kapsamında avukatlık hizmeti vermektedir.

Günümüzdeki ceza hukuku, kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzeni ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını, çevreyi ve toplum barışını korumayı ve suç işlenmesini önlemeyi amaçlamaktadır. Nitekim bu amaçlar 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun birinci maddesinde Türk kanun koyucusu tarafından da açıkça vurgulanmıştır. Madde gerekçesinde; Ceza kanunları bireyin hak ve özgürlüklerine derin biçimde müdahale eden yaptırımları içermektedir. Bu nedenledir ki bir ülkedeki ceza kanununa hakim felsefe, değer ve ilkeler, o ülkedeki siyasi rejimin niteliğini gösterir. Nitekim tarihte ve günümüzde totaliter devletler, ideolojilerini benimsetmek ve rejimi ayakta tutmak için ceza kanunları yoluyla kişi hak özgürlüklerini ya geniş biçimde sınırlandırmışlar ya da ortadan kaldırmışlardır. Demokratik hukuk devletleri ise ceza kanunlarının kötüye kullanılmasını önlemek için, bu kanunların temel ilkelerine anayasalarında yer vermektedirler.

Yine insanların adaletsiz ve haksız biçimde ceza ve tedbirlere maruz kılınmaması amacıyla başta İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi olmak üzere birçok uluslararası sözleşme ve belgede bireyi ceza kanunlarının keyfi uygulanmalarına karşı güvence altına alan hükümlere yer verilmiştir. Bu sözleşmelere taraf olan ülkemizin Anayasasında da aynı esaslar öngörülmüş olduğundan, Ceza kanununun amacını tanımlayan maddeyle, bireyin sahip bulunduğu hukuki değerler, hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması ön plana çıkarılmıştır. Böylece kanunun özgürlükçü karakteri vurgulanmakta, bunun yanında bireyin; adalet ve güvenliğin sağlandığı bir toplumda yaşama hakkının gereği olarak, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması ile suç işlenmesinin önlenmesi, ceza kanunun temel amaçları arasında sayılmaktadır.

Görüldüğü üzere ceza hukukumuzun ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun en temel amacı: bireylerin, adalet ve güvenliğin sağlandığı bir toplum düzeninde yaşamalarını temin etmektir. Bu amacı temin etmek için bazı davranışlar “suç” olarak kabul edilmiş ve bu suçlara karşılık birer ceza öngörülmüştür. Cezanın amacı ise bir yandan caydırıcılık etkisiyle suçun önlenmesi, diğer yandan ıslah etkisiyle suç işleyenlerin tekrar suç teşkil eden davranışları sergilememeleri için ıslah edilmesidir.

Bu amacı sağlamak için en önemli ilkelerden birisi “suçta ve cezada kanunilik” ilkesidir.  5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ikinci maddesine kendisine yer bulan bu ilke Latince’de Nullum crimen, nulla poena sine lege olarak adlandırılmaktadır.  Bu ilkeye göre;

1- Kanun’un suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez.

2- Kanun’da yazılı cezalardan başka bir cezaya hükmolunamaz.

3- İdare, düzenleyici işlemle suç ve ceza belirleyemez.

4- Suç ve ceza içeren kanun hükümlerinin uygulanmasında kıyas yapılamaz.

5- Suç ve ceza içeren kanun hükümleri geniş yorumlanamaz. 

Görüldüğü üzere kanun koyucu, suç işlenmesi halinde öncelikle cezalandırmayı değil; adaletli ve güvenli bir toplum yaratmayı ilke edinmiştir.

Biz ne yapıyoruz

Hukuk büromuz da; cezalandırma değil, adaletli ve güvenli bir toplum düzeninin temini amacıyla “hakkaniyetli, adil ve eşit yargılanma” ilkesini benimseyerek gerek suçtan zarar gören mağdurların gerekse suç şüphesiyle soruşturulan şüphelilerin veya kovuşturulan sanıkların hakkaniyetli, adil ve eşit bir biçimde yargılanmaları amacıyla avukatlık ve hukuki destek hizmetlerini vermektedir.

Bu misyon ışığında

Hukuk büromuz, ceza hukuku alanında; hakkında suç şüphesi var olan kişilerin soruşturma aşamasındaki hukuki ihtiyaçlarını karşılamak için müdafi sıfatı ile haklarını savunmaktadır.

Aynı şekilde ceza hukuku alanında; hakkında yürütülen bir kovuşturma yani ceza davası bulunan sanık sıfatındaki kişilerin hukuki ihtiyaçlarını karşılamak, için müdafi sıfatı ile haklarını savunmaktadır.

Hukuk büromuz aynı zamanda, kendilerine karşı işlenen bir suç sebebiyle mağdur olan kişilerin soruşturma aşamasında savcılık şikayet dosyası hazırlanarak ve takip edilerek; Cumhuriyet Savcısına şüphelilerin bulunması, yakalanması ve şüpheliler hakkında iddianame düzenlenebilmesi için hukuki açıdan yardımcı olmakta, kamu davasına katılarak sanığın yargılandığı davada mağdurun haklarının tam olarak korunması kapsamında avukatlık hizmeti vermektedir.