Bilişim Hukuku – Bilişim Ceza Hukuku – Ceza Hukuku – İş Hukuku

TürkçeالعربيةEnglishDeutschРусский
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİwww.taygunozmestik.com
İşbu Kişisel Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni; Web site ziyaretçilerinin ve web site formlarını dolduran kişilerin Büromuz tarafından tutulan veriler için geçerlidir.
NEDEN BU METNİ GÖNDERİYORUZ?Av. Halit Taygün ve Av. Fehmi Ünsal Özmestik (Taygün & Özmestik Hukuk Bürosu) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve 30356 sayılı 10.03.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırlanan işbu “Bilgilendirme” yazısı ile Sizlere, KVKK’da yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10., “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. Ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de yer alan 4 ve 5. Maddeleri çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak bilgi vermek amacıyla düzenlenmiştir.
HANGİ KONULARDA AYDINLATMA YAPIYORUZ?·      Hangi verilerinizin toplandığı

·      Verilerinizin hangi amaçla işlendiği

·      Verinizin kimlerle paylaşıldığı

·      Verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi

·      Verinizin imhası

·      KVKK kapsamında sahip olduğunuz haklar

HANGİ VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ? www.taygunozmestik.com internet sitemizi ziyaret etmeniz halinde belirli alanlarda kişisel verileriniz büromuz tarafından işlenecektir. Aşağıda hangi alanlarda hangi kişisel verilerinizin toplandığı ve işlendiği detaylı olarak bilgilerinize sunulmaktadır.

 

https://www.taygunozmestik.com/iletisim/ veya https://www.taygunozmestik.com/avukata-sor/  URL adresinde yer alan “İletişim Formu”nun doldurulması ve tarafımıza gönderilmesi halinde:

Ad, Soyad, GSM No, E-posta Adresi ve gönderilmek istenen mesaj içeriği.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERLE HANGİ AMAÇLA PAYLAŞIYORUZ?Avukatlık Kanunu’nun 36’ncı maddesi uyarınca sır saklama yükümlülüğümüz sebebiyle ana kural olarak kişisel verileriniz üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır. Ancak istisnai olarak yasal yükümlülükler ya da KVKK’nın 8/2 ile 9/2’nci maddesi şartlarının varlığı halinde kişisel verileriniz; hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, yetkili hukuk danışmanlarımız ile bunun dışındaki hallerde şartlar mevcut ise yetkili kamu kurum ve kuruluşları, mahkemeler, savcılıklar, icra müdürlükleri ve sair adli mercilerle paylaşılmaktadır.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA VE İŞLENME YÖNTEMİ NEDİR?Kişisel verilerinizi; https://taygunozmestik.com/iletisim/ ve https://www.taygunozmestik.com/avukata-sor/  URL adresinde yer alan “İletişim Formu”nu doldurmanız ve tarafımıza göndermeniz halinde  TOPLUYOR; işin niteliğine ve talep edilen/ işlenmesi gereken kişisel verilerin niteliğine göre tarafınıza dönüş yapabilmek için İŞLİYORUZ.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI NEDİR?

 

Kişisel verileriniz, tarafınıza ulaşıabilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, danışmanlık süreçlerinin yürütülmesi, talep / şikayetlerin takibi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.
KİŞİSEL VERİ İŞLEMENİN HUKUKİ SEBEBİ NEDİR?·      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, büromuzun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

·      Mevzuatlarda açıkça öngörülme

·      Hakkın tesisi, korunması ve kullanılması için veri işlemenin zorunlu olması.

KVKK KAPSAMINDA SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLARINIZ

 

Büromuza başvurarak kişisel verilerinizin;

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) işlenmişse bilgi talep etme,

c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

e) KVKK’nın 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

f) aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (ç) ve (d) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA İLİŞKİN ÖNLEMLERKişisel verilerin korunması, Hukuk büromuz için önemli bir konudur. Büromuz, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Büromuz, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Büromuzun gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Büromuz bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN DOĞRU VE GÜNCEL OLARAK MUHAFAZA EDİLMESİKişisel verilerini Büromuzla paylaşanlar, bu bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin, hem 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları haklar hem de ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinde doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını, kabul ve beyan etmişlerdir.

 

Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri aşağıda belirtilen e-posta adresinden veya Büromuzun adresine fiziki posta yoluyla ya da www.taygunozmestik.com  üzerinde belirtilen e-posta, faks ya da çağrı merkezi gibi iletişim kanallarından gerekli bildirimleri yapabilirsiniz.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİİşbu Bilgilendirme metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; KVKK md. 7/f.1’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve varsa Kanunların belirlediği süreler geçince; doğrultusunda re’sen veya talebiniz üzerine tarafımızca silinecek, yok edilecek edilecektir.
VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİTaygün & Özmestik Hukuk Bürosu

 

Av. Halit Taygün

halit@taygunozmestik.com

 

Av. Fehmi Ünsal Özmestik

unsal@taygunozmestik.com

 

Adres: Atatürk Mah. Sedef Cad. Ata 2-2 K:5 D:78 Ataşehir/İstanbul