Miras Hukuku’nda Artmirasçı Atama ve Uygulaması

Mirasbırakanın malvarlığı üzerindeki tasarruf yetkisinin vefatı sonrasındaki yansımaları ile mirasçının iktisap ettiği malvarlığı üzerindeki mülkiyet hakkından kaynaklanan ayni yetkileri arasında Roma Hukukundan bu yana sağlanmaya çalışılan hassas dengenin Modern Türk Medeni Hukukundaki karşılığı artmirasçılık kurumudur. İradi Mirasçı ile Vasiyet Alacaklısı Arasındaki Fark Miras Hukukunda mirasbırakanın ölüme bağlı tasarrufları iki şekilde gerçekleşmektedir; bunlar mirasçı atama ve[…]